Cookies na web dos SAI. Utilizamos cookies para ofrecer a mellor experiencia na nosa web. Por favor, acepte o uso de cookies premendo o botón.

Aceptar uso de cookies
Header

Servizos de Apoio á Investigación

Servizos especializados no apoio á investigación científica, técnica e humanística

Termos e condicións dos servizos ofertados na nosa web

Política de privacidade

En virtude do artigo 13 do Regulamento (UE) 2016/679, do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos (*RXPD), e do artigo 11 da Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais (LOPD), os datos persoais que nos/nos facilite mediante o uso dos formularios sitos na páxina web, serán tratados baixo a responsabilidade da Universidade da Coruña (Rúa *Maestranza 9, 15001 da Coruña, teléfono 981167000, correo electrónico secretaria.xeral@udc.gal), coa finalidade de xestionar a súa solicitude e enviarlle información máis detallada. Todas as persoas que entren en contacto con estes datos coa citada finalidade cumprirán o deber de confidencialidade establecido no artigo 5 da LOPD.

Os datos trataranse durante o tempo imprescindible para cumprir coa citada finalidade, e serán conservados atendendo aos prazos e criterios establecidos de acordo coa lexislación vixente. Os datos non serán transmitidos a terceiros a menos que exista consentimento previo ou outra base legal para esa transmisión.

Vostede consente expresamente no tratamento dos seus datos coa finalidade indicada, e terá dereito a retirar o seu consentimento en calquera momento, sen efectos retroactivos, salvo que o tratamento dos datos quede xustificado con algunha das outras bases de lexitimación contempladas no art. 6 *RGPD. Ten dereito a solicitar ao responsable do tratamento, en calquera momento, o acceso, rectificación ou supresión dos seus datos persoais e a limitación do tratamento. Tamén terá dereito a opoñerse ao citado tratamento, así como a solicitar, salvo casos de interese público e/ou exercicio de poder público, a portabilidade dos seus datos. Así mesmo, terá dereito a non ser obxecto de decisións individuais automatizadas, incluída a elaboración de perfís. Tal dereitos poderanse exercer dalgunha das seguintes formas:

 • preferentemente, a través do formulario para o exercicio dos dereitos en materia de protección de datos persoais, que se pode cumprimentar nesta mesma Sede electrónica no apartado Outros trámites;
 • mediante solicitude ao responsable de tratamento dos datos (UDC, Secretaría Xeral), á dirección Secretaría Xeral, Reitoría da Universidade da Coruña, Rúa Maestranza 9, 15001, A Coruña, ou ao correo electrónico rpd@udc.gal; tamén poderá presentarse a solicitude a través do rexistro telemático desta Sede ou nos rexistros presenciais da UDC.
 • mediante solicitude á/ao delegada/ou de Protección de Datos, á mesma dirección postal anteriormente indicado, ou ao correo electrónico dpd@udc.gal; tamén se poderá presentar a solicitude a través do rexistro telemático desta Sede ou nos rexistros presenciais da UDC.

Así mesmo, ten dereito a presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos (*AEPD).

Introducción

O presente documento, conxuntamente cos documentos nel mencionados, establece as condicións polas que se rexe o uso desta páxina web e a compra de produtos/servizos nesta (a partir de agora denominadas "Condicións"). Solicitámoslle que lea atentamente as Condicións antes de usar esta páxina web. Ao utilizar esta páxina web ou facer un pedido a través desta, vostede consente quedar vinculado por estas Condicións, polo que se non está de acordo con todas as Condicións, non debe usar esta páxina web.

Estas Condicións poderían ser modificadas. É a súa responsabilidade lelas periodicamente, xa que as condicións vixentes no momento de uso da páxina web ou de formalización do Contrato (tal e como este se define máis adiante) serán as que lle resulten aplicables.

Os nosos datos

Esta páxina web está operada baixo o dominio SAI.UDC.ES pola Universidade de A Coruña, con domicilio fiscal na rúa Maestranza, número 9, CP 15001, A Coruña, CIF Q6550005J.

Seguridade

Este sitio web utiliza técnicas de seguridade da información xeralmente aceptados na industria, tales como devasas (firewalls), procedementos de control de acceso e mecanismos criptográficos, todo iso co obxecto de evitar o acceso non autorizado de datos. Para lograr estes fins, a persoa usuaria/cliente acepta que o prestador obteña datos para efecto da correspondente autenticación dos controis de acceso.

Todo proceso de contratación ou que leve consigo a introdución de datos persoais de carácter persoal serán sempre transmitidos mediante protocolo de comunicación segura (HTTPS://) de tal forma que ningún terceiro teña acceso á información transmitida por vía electrónica.

A Universidade da Coruña informa ao usuario de que o tratamento de todos os datos de carácter persoal se realiza de conformidade co disposto na Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro de protección de datos e co Real decreto 1720/2007, do 21 de decembro, polo que se aproba o Regulamento de desenvolvemento da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal. Ao facer uso desta páxina web vostede consente o tratamento da devandita información e dos datos e declara que toda a información ou os datos que nos facilite son veraces e corresponden coa realidade.

Política de cookies

Este sitio utiliza cookies para o seu funcionamento. A información que xera a cookie só se empregará para almacenar as súas preferencias de navegación no noso sitio web. A non utilización de cookies non garante a completa funcionalidade deste sitio web. Ao utilizar este sitio web consinte no tratamento de información para os fins indicados.

Uso da nosa páxina web

Ao facer uso dos servizos ofertados a través desta páxina web, vostede acepta os presentes termos e condicións de uso e comprométese a:

 • Facer uso desta páxina web unicamente para realizar consultas ou pedidos legalmente válidos.
 • Non realizar ningún pedido falso ou fraudulento. Se razoablemente se puidese considerar que se fixo un pedido desta índole estaremos autorizados a anulalo e informar as autoridades pertinentes.
 • Facilitarnos o seu enderezo de correo electrónico, enderezo postal e/ou outros datos de contacto solicitados de forma veraz, exacta e completa. Así mesmo, consente que poidamos facer uso desta información para contactar con vostede se for preciso.

Ao realizar un pedido a través desta páxina web, vostede declara ser maior de 18 anos e ter capacidade legal para formalizar contratos.

Subscrición do contrato

A información contida nas presentes Condicións e os detalles contidos nesta páxina web non constitúen unha oferta de venda, senón un convite para contratar. Non existirá ningún contrato entre vostede e nós en relación con ningún produto/servizo ata que o seu pedido sexa expresamente aceptado por nós. Se a súa oferta non é aceptada e xa se lle fixese algún cargo na súa conta, o importe seralle reintegrado na súa totalidade.

Dispoñibilidade dos produtos/servizos

Todos os pedidos de produtos/servizos están suxeitos á dispoñibilidade destes. Neste sentido, se se producen dificultades en canto á subministración de produtos ou á prestación do servizo, reembolsarémoslle calquera cantidade que puidese ter aboado.

Negativa a tramitar un pedido

Reservámonos o dereito de retirar calquera produto/servizo desta páxina web en calquera momento e de quitar ou modificar calquera material ou contido desta. Aínda que faremos o posible para tramitar sempre todos os pedidos, poden xurdir circunstancias excepcionais que nos obriguen a rexeitar a tramitación dalgún despois de enviar a confirmación de pedido, polo que nos reservamos o dereito a facelo en calquera momento, á nosa soa discreción. Non seremos responsables fronte a vostede ou fronte a calquera terceiro polo feito de retirar calquera produto/servizo desta páxina web, con independencia de se o devandito produto/servizo foi vendido ou non, por quitar ou modificar calquera material ou contido da páxina web, ou por negarnos a tramitar un pedido unha vez que lle enviemos a confirmación de pedido.

Prezo e pagamento

O prezo de cada produto/servizo será o que se estipule en cada momento na nosa páxina web, salvo en caso de erro manifesto, que será comunicado como tal. A pesar de que intentamos asegurarnos de que todos os prezos que figuran na páxina son correctos, poden producirse erros. Se descubrísemos un erro no prezo dos produtos/servizos que vostede encargou, informarémolo o antes posible e darémoslle a opción de reconfirmar o seu pedido ao prezo correcto ou ben anulalo. Se non logramos poñernos en contacto con vostede, o pedido considerarase cancelado e reembolsaránselle integramente as cantidades que fosen aboadas.

Non estaremos obrigados a subministrarlle ningún produto/servizo ao prezo inferior incorrecto (mesmo aínda que lle enviaramos a confirmación do pedido) se o erro no prezo é obvio e inequívoco e puidese ser recoñecido de forma razoable por vostede como prezo incorrecto.

Os prezos poden cambiar en calquera momento, pero (salvo no establecido anteriormente) os posibles cambios non afectarán aos pedidos xa confirmados.

Poderá realizar o pagamento coas tarxetas Visa e Mastercard. Para minimizar o risco de acceso non autorizado, codificaranse os datos da súa tarxeta de crédito. O cargo na súa tarxeta farase no momento en que vostede acepte o pagamento.

Ao facer o pagamento a través de tarxeta de crédito/débito, vostede confirma que a tarxeta bancaria é súa.

As tarxetas de crédito estarán suxeitas a comprobacións e autorizacións por parte da entidade emisora, pero se a devandita entidade non autorizase o pagamento, non nos faremos responsables por ningún atraso ou falta de entrega e non poderemos formalizar ningún Contrato con vostede.

Política de cancelacións/devolucións

Segundo ou establecido na Lei de taxas e prezos públicos, só procederase á devolución do importe cando non se realice a actividade, por causas non imputables aos usuarios.

Porén, os SAI poden devolver o importe en casos especiais que consideren xustificados, sempre que se solicite por escrito, polo menos tres días antes da data de inicio dos cursos. Non se consideran solicitudes en forma nin as chamadas telefónicas nin as mensaxes de correo electrónico. Cando se considere xustificada a devolución, os SAI reterán 12 euros en concepto de gastos de xestión.

Habitualmente, consideramos que procede a devolución nos casos seguintes, sempre que isto se produza coa antelación especificada no punto anterior e se xustifique debidamente:

 • cando teña lugar a sinatura dun contrato laboral que implique incompatibilidade horaria co curso, sempre que non resulte posible e/ou conveniente a adscrición a outro curso; debe achegarse unha copia do contrato de traballo.
 • por causa de accidente ou enfermidade que imposibilite para seguir con regularidade o desenvolvemento do curso; debe entregarse o xustificante médico.

Se ten algunha dúbida, pode poñerse en contacto cos Servizos de Apoio á Investigación a través do enderezo de correo: sai.ucla@udc.es

Responsabilidade e exoneración da responsabilidade

Agás que expresamente se dispoña o contrario nas presentes Condicións, a nosa responsabilidade en relación con calquera produto/servizo adquirido na páxina web estará limitada estritamente ao prezo de compra do devandito produto/servizo.

Non obstante o anterior, a nosa responsabilidade non está excluída nin limitada nos seguintes casos:

 1. En caso de falecemento ou danos persoais ocasionados pola nosa neglixencia;
 2. En caso de fraude ou falsidade fraudulenta; o
 3. En calquera caso en que fose ilegal ou ilícito que excluísemos, limitásemos ou intentásemos excluír ou limitar a nosa responsabilidade.

Sen prexuízo do disposto no parágrafo anterior e na medida en que legalmente se permita, e salvo que nas presentes Condicións se dispoña o contrario, non aceptaremos ningunha responsabilidade polas seguintes perdas, con independencia da súa orixe:

 1. perdas de ingresos ou vendas;
 2. perda de negocio;
 3. lucro cesante ou perda de contratos;
 4. perda de aforros previstos;
 5. perda de datos; e
 6. perda de tempo de xestión ou de horario de oficina.

Debido á natureza aberta desta páxina web e á posibilidade de que se produzan erros na almacenaxe e transmisión de información dixital, non garantimos a precisión e seguridade da información transmitida ou obtida por medio desta páxina web a non ser que se estableza expresamente o contrario nesta.

Todas as descricións de produtos, servizos, informacións e materiais que figuran nesta páxina web se subministran como corpo certo e sen garantías expresas ou implícitas sobre estes.

Co alcance que permita a lei, excluímos todas as garantías, deixando a salvo aquelas garantías que non poidan ser lexitimamente excluídas fronte aos consumidores.

O disposto na presente cláusula non afectará aos seus dereitos legais como consumidor e usuario, nin ao seu dereito a desistir o Contrato.

Propiedade intelectual

Vostede recoñece e consente que todo copyright, marca rexistrada e demais dereitos de propiedade intelectual sobre os materiais ou contidos que se achegan como parte da páxina web correspóndennos en todo momento a nós ou ás persoas que nos outorgaron licenza para o seu uso. Vostede poderá facer uso do devandito material unicamente na forma en que llo autoricemos expresamente nós ou quen nos outorgou licenza para o seu uso. Isto non lle impedirá utilizar esta páxina web na medida necesaria para copiar a información sobre o seu pedido ou datos de contacto.

Virus, pirataría e outros ataques informáticos

Vostede non debe realizar un uso indebido desta páxina web mediante a introdución intencionada nela de virus, troianos, vermes, bombas lóxicas ou calquera outro programa ou material tecnoloxicamente prexudicial ou daniño. Vostede non tratará de ter acceso non autorizado a esta páxina web, ao servidor en que a páxina se atopa aloxada ou a calquera servidor, ordenador ou base de datos relacionada coa nosa páxina web. Vostede comprométese a non atacar esta páxina web a través dun ataque de denegación de servizo ou dun ataque de denegación de servizo distribuído.

O incumprimento desta cláusula podería levar aparellada a comisión de infraccións tipificadas pola normativa aplicable. Informaremos de calquera incumprimento da dita normativa as autoridades competentes e cooperaremos con elas para descubrir a identidade do atacante. Así mesmo, no caso de incumprimento da presente cláusula, deixará inmediatamente de estar autorizado a usar esta páxina web.

Non seremos responsables de ningún dano ou perda resultante dun ataque de denegación de servizo, virus ou calquera outro programa ou material tecnoloxicamente prexudicial ou daniño que poida afectar ao seu ordenador, equipo informático, datos ou materiais como consecuencia do uso desta páxina web ou da descarga de contidos desta ou aos que esta redireccione.

Comunicacións por escrito

A normativa aplicable esixe que parte da información ou comunicacións que lle enviemos sexan por escrito. Ao usar esta páxina web, vostede acepta que a maior parte das comunicacións connosco sexan electrónicas. Porémonos en contacto con vostede por correo electrónico ou facilitarémoslle información publicando avisos nesta páxina web. Para os efectos contractuais, vostede consente en usar este medio electrónico de comunicación e recoñece que todo contrato, notificación, información e demais comunicacións que lle enviemos de forma electrónica cumpren cos requisitos legais de ser por escrito. Esta condición non afectará aos seus dereitos recoñecidos por lei.

Notificacións

As notificacións que vostede nos envíe deberán enviarse preferiblemente a través do enderezo de correo: sai.ucla@udc.es.

De conformidade co disposto na cláusula 16 anterior e agás que se estipule o contrario, poderémoslle enviar comunicacións ben ao correo electrónico ou ben ao enderezo postal facilitado por vostede á hora de realizar un pedido.

Entenderase que as notificacións foron recibidas e foron correctamente feitas no mesmo instante en que se publiquen no noso sitio web, 24 horas despois de se enviar un correo electrónico, ou tres días despois da data de franqueo de calquera carta. Para probar que a notificación foi feita, será suficiente con probar, no caso dunha carta, que tiña o enderezo correcto, estaba correctamente selada e que foi debidamente entregada en correos ou nunha caixa de correo e, no caso dun correo electrónico, que este foi enviado ao enderezo de correo electrónico especificada polo receptor.

Cesión de dereitos e obrigas

O Contrato é vinculante tanto para vostede como para nós, así como para os nosos respectivos sucesores, cesionarios e habente-causas.

Vostede non poderá transmitir, ceder, gravar ou de calquera outro modo, transferir un Contrato ou algún dos dereitos ou obrigas derivados deste ao seu favor ou para vostede, sen obter o noso consentimento previo por escrito.

Podemos transmitir, ceder, gravar, subcontratar ou de calquera outro modo transferir un Contrato ou algún dos dereitos ou obrigas derivados deste ao noso favor ou para nós, en calquera momento durante a vixencia do Contrato. Para evitar calquera dúbida, as ditas transmisións, cesións, gravames ou outras transferencias non afectarán aos dereitos que vostedes teñen como consumidores recoñecidos por lei ou anularán, reducirán ou limitarán de calquera outra forma as garantías tanto expresas como tácitas, que lles puidésemos outorgar.

Acontecementos fora do noso control

Non seremos responsables, por ningún incumprimento ou atraso, no cumprimento dalgunha das obrigas que asumamos ao amparo dun Contrato, cuxa causa se deba a acontecementos que están fóra do noso control razoable ("causa de forza maior").

As causas de forza maior incluirán calquera acto, acontecemento, falta de exercicio, omisión ou accidente que estea fóra do noso control razoable e incluirán en especial (sen limitación) o seguinte:

 1. Folgas, peches patronais ou outras medidas reivindicativas
 2. Conmoción civil, revolta, invasión, ataque terrorista ou ameaza terrorista, guerra (declarada ou non) ou ameaza ou preparativos de guerra
 3. Incendio, explosión, tormenta, inundación, terremoto, afundimento, epidemia ou calquera outro desastre natural
 4. Imposibilidade de uso de trens, barcos, avións, transportes de motor ou outros medios de transporte, públicos ou privados
 5. Imposibilidade de utilizar sistemas públicos ou privados de telecomunicacións
 6. Actos, decretos, lexislación, normativa ou restricións de calquera goberno ou autoridade pública
 7. Folga, fallos ou accidentes de transporte marítimo ou fluvial, postal ou calquera outro tipo de transporte.

Entenderase que as nosas obrigas derivadas dos contratos quedarán suspendidas durante o período en que a causa de forza maior continúe, e disporemos dunha ampliación no prazo para cumprir as ditas obrigas por un período de tempo igual ao que dure a causa de forza maior. Poremos todos os medios razoables para que finalice a causa de forza maior ou para atopar unha solución que nos permita cumprir as nosas obrigas de conformidade Contrato a pesar da causa de forza maior.

Renuncia

A falta de requirimento pola nosa parte do cumprimento estrito pola súa parte de algunha das obrigas asumidas por vostede en virtude dun Contrato ou das presentes Condicións ou a falta de exercicio pola nosa parte dos dereitos ou accións que nos puidesen corresponder en virtude do devandito Contrato ou das Condicións, non suporá renuncia nin limitación ningunha en relación cos devanditos dereitos ou accións nin o/a exonerará de cumprir con tales obrigas.

Ningunha renuncia pola nosa parte a un dereito ou acción concreto suporá unha renuncia a outros dereitos ou accións derivados do Contrato ou das Condicións.

Ningunha renuncia pola nosa parte a algunha das presentes Condicións ou aos dereitos ou accións derivados do Contrato producirá efecto, a non ser que se estableza expresamente que é unha renuncia e se formalice e se lle comunique por escrito de conformidade co disposto no apartado de Notificacións anterior.

Nulidade parcial

Se algunha das presentes Condicións ou algunha disposición dun Contrato fosen declaradas nulas e sen efecto por resolución firme por autoridade competente, os restantes termos e condicións permanecerán en vigor, sen que queden afectados pola dita declaración de nulidade.

Acordo completo

As presentes Condicións, e todo documento a que se faga referencia expresa nestas, constitúen o acordo íntegro existente entre vostede e nós en relación co obxecto destas e substitúen calquera outro pacto, acordo ou promesa anterior convida entre vostede e nós verbalmente ou por escrito.

Vostede e nós recoñecemos consentir a formalización do Contrato sen confiar en ningunha declaración ou promesa feita pola outra parte ou que puidese inferirse de calquera declaración ou escrito nas negociacións emprendidas polos dous antes do dito Contrato, agás aquilo que figura expresamente mencionado nas presentes Condicións.

Nin vostede nin nós disporemos de acción fronte a calquera declaración incerta realizada pola outra parte, verbal ou escrita, con anterioridade á data do Contrato (salvo que se fixese tal declaración incerta de forma fraudulenta) e a única acción de que disporá a outra parte será por incumprimento de contrato de conformidade co disposto nas presentes Condicións.

O noso dereito a estas Condicións

Temos dereito de revisar e modificar as presentes Condicións en calquera momento.

Vostede estará suxeito ás políticas e condicións vixentes no momento en que use esta páxina web ou efectúe cada pedido, agás que por lei ou decisión de organismos gobernamentais debamos facer cambios con carácter retroactivo nas ditas políticas, condicións ou política de privacidade, en cuxo caso, os posibles cambios afectarán tamén aos pedidos que fixese vostede previamente.

Lexislación aplicable e xurisdicción

O uso da nosa páxina web e os contratos de compra de produtos e servizos a través a devandita páxina web rexeranse pola lexislación española.

Calquera controversia que xurda ou garde relación co uso da páxina web ou cos ditos contratos será sometida á xurisdición non exclusiva dos xulgados e tribunais españois.

Se vostede está a contratar como consumidor, nada na presente cláusula afectará aos dereitos que como tal lle recoñece a lexislación vixente.

Comentarios y sugerencias

Os seus comentarios e suxestións serán ben recibidos. Solicitámoslles que nos envíen tales comentarios e suxestións a través do enderezo de correo: sai.ucla@udc.es ou saical@udc.es.